Pirkimo - pardavimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS


1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje DROBE susijusios nuostatos.

1.2. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje. ir įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nustatytų LR teisės aktų.

1.3. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

 

2. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjas turėtų susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis.

2.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, tačiau privalo įvykdyti iki elektroninės parduotuvės veiklos nutraukimo joje sudarytas sutartis.

2.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperduoti jos tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikia užsakymo įvykdymui ar kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę vienašališkai anuliuoti pirkimo-pardavimo sutartį.

3.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos, neapmokėjus užsakymas anuliuojamas.

3.4. Pirkėjas yra atsakingas už importo muitų ir (arba) mokesčių sumokėjimą, jei jis taikomas.

 

4. Prekių pristatymas

4.1. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.2. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2  darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo.

4.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

 

5. Prekių kokybė, garantijos

5.1. Visi elektroninėje parduotuvėje DROBE parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas įsipareigoja parduoti tik kokybiškas prekes, atitinkančias įmonės standartus.

5.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

 

6. Rinkodara ir informacija

6.1.Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje DROBE gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus ir turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

6.2. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.


7. Asmens duomenų apsauga.
7.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
7.2. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo bei rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikia užsakymo įvykdymui ar reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais.

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.